Welkom bij de PRO:!

De PRO: is een ondernemersvereniging waarvan de oorsprong al zo’n 45 jaar geleden ligt. Opgericht door ondernemers voor ondernemers, uit Purmerend en de regio. De PRO: handelt vanuit vier pijlers:

• Platform voor netwerken:
Kennis- en ervaringsoverdracht:
• Belangenbehartiging:
• Purmerend & Beemster promotie:

Deze vier pijlers vormen de grondslag waarbinnen de PRO: belangen behartigt voor haar leden. Hierbij kan elk bedrijf, organisatie of ondernemer uit de regio lid worden van de PRO: ongeacht bedrijfsgrootte of ondernemingsvorm. Wij hebben een onderverdeling gemaakt in zes werkgebieden:

• PRO: Industrie & bedrijven
• PRO: Detailhandel & horeca
• PRO: Onderwijs & bedrijven
• PRO: Recreatie & toerisme
• PRO: Agribusiness
• PRO: Actief

PRO: Industrie & bedrijven

Purmerend en Beemster kent industrie en veel variëteit in ondernemingen. Al vanaf de oorsprong is Purmerend en omgeving sterk in het uitvoeren van ambachten. Hedendaags vindt er veel bedrijfsontwikkeling plaats op het gebied van ICT en communicatie. Purmerend en Beemster zijn goed bereikbaar via het openbaar vervoer en liggen op een steenworp afstand van Amsterdam. Mede daarom kiezen bedrijven Purmerend en Beemster strategisch als uitvalsbasis. Gemeente Purmerend en Beemster, en ondernemers uit de regio, hebben op basis van een gezamenlijk visiedocument een aantal initiatieven ontplooit waarmee zij zich kunnen onderscheiden op het gebied van ICT, duurzaamheid, mobiliteit. De PRO: levert bij visieontwikkeling een belangrijke bijdrage en is ook zichtbaar op andere vlakken passend bij de vier pijlers.

Kennis- en ervaringsoverdracht door middel van het organiseren van minicongressen en kennissessies over:
– Duurzaamheid
– Bedrijfsvoering; wet- en regelgeving, bedrijfsoptimalisatie etc.
– Bedrijfsopvolging

Belangenbehartiging en gesprekspartner over ontwikkeling en beleid van de industriegebieden in Purmerend en Beemster.

Visie en inbreng over:
– Circulaire bouw en maak
– Ontwikkelingen rondom H20, het platform voor Developing the Next Generation through gaming, eSports en creative tech
– Economische visie 2040 gemeente Purmerend
– Aansluiten in gesprekken met VOWA en andere ondernemingsverenigingen.

PRO: Detailhandel & horeca

Purmerend heeft een prachtig historisch centrum. Maar als de winkels sluiten is het stil op straat. En dat terwijl de binnenstad veel te bieden heeft. We zien een sfeervol, gastvrij en levendig centrum met verschillende functies: winkelen, horeca, overnachten, evenementen, cultuur, ondernemen, wonen en leren. Purmerend wil het centrumgebied uitbouwen als knooppunt binnen de regio. Hierdoor worden Purmerend en Beemster ook interessant voor (meerdaagse) bezoekers waar we in samenwerking met regio Zaanstreek-Waterland een positie in willen nemen. Een centrumimpuls is nodig voor de groei naar een complete stad die we de komende jaren door willen maken en om als schakel in de regio te fungeren. (Bron: uitvoeringsagenda economische visie). Ook hierbij biedt de PRO: bemiddeling en bundelt kennis en ervaring op het gebied van:

• Placebranding
• Centrumontwikkeling
• Visie en inbreng over mobiliteit, parkeren, ontwikkeling detailhandel.
• Communicatiecampagnes zoals; #waarikwoon

PRO: Onderwijs & bedrijven

Purmerend en Beemster vormen een voorbeeldrol in de regio op het gebied van het bouwen aan een economisch netwerk waarbij er crossovers worden gegenereerd tussen IT en andere sectoren. Immers is IT in vele sectoren steeds belangrijker en legt IT de link tussen al onze krachtige sectoren zoals zorg/welzijn en bouwnijverheid.

Door de unieke mix van leren, werken en ondernemen én het icoon de eSports arena onderscheiden we ons in de regio en zelfs ver daarbuiten. (Bron: uitvoeringsagenda economische visie). De PRO: ondersteunt de gemeente hierin door deel te nemen in diverse kennissessies en haar leden hierin af te vaardigen, voorbeelden zijn:

• Regionale samenwerking O3 verder versterken en stimuleren (O3: onderwijs, ondernemen en overheid)
• Stimuleren en activeren van het onderwijsloket
• Nauw contact met management lagere- en middelbare scholen en beroepsonderwijs
• Een actieve rol nemen binnen overlegstructuren in samenwerken met VOWA

Recreatie & Toerisme

In de Beemster is enkele jaren geleden door de overheid, culturele organisaties en het bedrijfsleven het merk VISIT Beemster gelanceerd. Onder dit merk is een team van vrijwilligers actief binnen de Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed (SPBW). In Purmerend heeft men getracht Waterlandsgoed Purmerend te lanceren, maar dit is niet daadkrachtig van de grond gekomen.

Gezien de wensen over de economische visie 2040 is het van belang om Purmerend en Beemster concreet en professioneel in de markt te zetten. Het gaat hier o.a. om ambities met betrekking tot recreatie, toerisme en cultuur. Hierin heeft de PRO: de rol als denktank en stimuleert diverse instellingen zoals de VVV, Stichting Bureau Toerisme Laag Holland, gemeente Purmerend en Visit Beemster. Ook hierbij biedt de PRO: bemiddeling en bundelt kennis en ervaring op het gebied van:

• Toeristische positionering van de gemeente
• Contact onderhouden met VVV, Stichting Bureau Toerisme Laag Holland, VISIT Beemster en cultuursector
• Activatie crossovers ondernemers, detailhandel en toerisme.

PRO: Agribusiness

In ons prachtige (werelderfgoed)gebied Beemster wordt al 400 jaar voedsel van topkwaliteit gemaakt. We willen ook de komende 400 jaar de voedselkamer naast Amsterdam blijven van waaruit we de regionale en (inter)nationale markt bedienen met ons voedsel. Dat vraagt om een helder toekomstperspectief voor onze agrariërs, binnen de kaders van het werelderfgoed. We willen de sector zo veel mogelijk de ruimte geven om mee te kunnen gaan in de landelijke agrarische visie van kringlooplandbouw en technologisering. Maar ook om het merk Beemster met behoud van werelderfgoed status uit te dragen en te versterken. (bron: uitvoeringsagenda economische visie). Hierbij biedt de PRO: bemiddeling en bundelt kennis en ervaring op het gebied van:

• Toeristische positionering van de gemeente
• Activatie crossovers ondernemers, detailhandel en toerisme.
• Regionale samenwerking O3 verder versterken en stimuleren (O3: onderwijs, ondernemen en overheid)

PRO: Actief

De PRO: staat niet in de minste plaats voor netwerken. Netwerken namens haar leden, maar vooral voor netwerk met haar leden. Hierin biedt de PRO: een platform waarbij de leden elkaar actief ontmoeten en waarbij kennisdelen en gezelligheid een belangrijke rol spelen. Activiteiten en acties die de PRO: organiseert zijn:

Nieuwe ledenbijeenkomst: eens per kwartaal krijgen de nieuwe leden de mogelijkheid om zichzelf onderling te presenteren waarbij actieve leden vertellen over de PRO: als organisatie. Ook wordt er een interview afgenomen en een foto gemaakt. Deze plaatsen wij in overleg met u op onze socials en website.

Biznizbar: Inmiddels geroemd onder de ondernemers in Purmerend en Beemster. Eén keer per maand organiseren wij tijdens de eerste donderdag van de maand, in Biercafé de Bonte Koe, Koemarkt 24 te Purmerend vanaf half zes de Bizinizbar, daar bent u uiteraard van harte welkom. U krijgt de mogelijkheid om als lid uw bedrijf tijdens de Biznizbar te promoten.

Hierbij kunt u exclusief tegen een vast bedrag deze bijeenkomst faciliteren, waarbij u ook de mogelijkheid krijgt uw bedrijf kort te presenteren.

Ieder jaar wordt er de PRO: ondernemer van het jaar gekozen. De prijs wordt toegekend aan die persoon of organisatie die zich gedurende het afgelopen jaar of gedurende een reeks van jaren heeft onderscheiden door het leveren van een positieve bijdrage aan het bedrijfseconomische klimaat in Purmerend. Hierin zijn twee categorieën, groot of klein, afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

Leden van PRO worden opgeroepen om, met motivatie, kandidaten voor te dragen voor deze prijs. De kandidaten kunnen zowel PRO: leden als niet-PRO: leden zijn. Een jurycommissie selecteert daaruit genomineerden. De genomineerde bedrijven, die al zilveren winnaar zijn, krijgen vervolgens de gelegenheid zich te presenteren. De jurycommissie maakt uiteindelijk een keuze. De winnaar wordt op het nieuwjaarsfeest van de PRO bekend gemaakt.

De PRO: organiseert tal van evenementen zoals het nieuwjaarsfeest en het zomerevent. Tevens hebben wij als PRO: ook zitting in de redactie van NV Purmerend, wederom een initiatief voor én door ondernemers, waarbij een ondernemer de mogelijkheid wordt geboden om zijn of haar bedrijf ‘live on stage’ te presenteren. De presentatie ligt in handen van een ervaren presentator, u als ondernemer hoeft alleen maar ‘aan tafel’ te komen zitten en te vertellen over uw passie.

Kennissessies: Een aantal keer per jaar organiseren wij kennissessies en evenementen. Uitnodigingen worden apart verstuurd, een kalender staat op onze website: https://pro-site.nl/events/.

De PRO: vindt de visie en strategische besluitvorming van de gemeentelijke politieke partijen, op ondernemen in de regio, erg belangrijk. Waar staan zij voor en op basis waarvan vormen zij hun besluitvorming. Hierin tracht de PRO: wensen en ideeën die leven onder haar leden, te ventileren en op de agenda’s van de gemeentelijke politieke partijen te krijgen. Hoe? Door met de partijen en raadsleden in gesprek te gaan. Hier gaat het vooral om bewustwording te genereren.

Algemene Ledenvergadering: Eén keer per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering legt het bestuur volgens een vastgestelde agenda verantwoording af over de officiële aangelegenheden van de PRO. Dit is de gelegenheid om uw stem uit te brengen over formele besluiten en op te pakken onderwerpen. Uiteraard kunt u ons het hele jaar door bereiken met specifieke vragen of problemen die u wilt aankaarten. Via een aparte TAB op onze website pro-site.nl kunt u direct contact op nemen met het juiste bestuurslid. Of een u stuurt een mail naar secretariaat@PRO-site.nl.

Interessante maar ook leuke nieuwsfeiten plaatsen wij op onze sociale mediakanalen zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Volg ons!

Als ondernemersvereniging houden wij onze leden ook op de hoogte van diverse relevante zaken in onze nieuwsbrief. Vast onderdeel is het ondernemersinterview waarin er een ondernemer uitgebreid wordt uitgelicht. Wilt u hiervoor in aanmerking komen of heeft u interessante bijdrage dan kunt u mailen naar: communicatie@PRO-site.nl of contact opnemen via 0299 411098.

Magazine ‘Regio Zaken’: De gezamenlijke bedrijvenverenigingen informeren hun achterban via het regionale ondernemersmagazine ‘Regio Zaken’. Het magazine bevat veel boeiende onderwerpen over stad en regio en is dé spreekhuis voor ondernemend Purmerend en regio Waterland. Het ondernemersmagazine ‘Regio Zaken’ verschijnt negen keer per jaar in full colour en heeft een oplage van ongeveer 6.000 exemplaren. Behalve de leden van de PRO, ontvangen ondernemers (ingeschreven bij de KvK) in Purmerend, Beemster, Zeevang, gemeente Waterland en Edam-Volendam, evenals diverse andere ondernemingen en organisaties. Het magazine is gratis.

PIJLERS

 • Platform voor netwerken:
  Het platform bij uitstek om met elkaar te ‘netwerken’.
 • Kennis- en ervaringsoverdracht:
  Met elkaar weten wij veel.
 • Belangenbehartiging:
  Voor nu en in de toekomst.
 • Purmerend promotie:
  De PRO promoot Purmerend actief als ideale vestigingsstad.

 

STRATEGISCHE DOELEN

 • Groei van het aantal leden met behoud van de kwaliteit.
 • Van kennis geven naar ervaringen delen: leren van elkaar.
 • Dé belangenbehartiger zijn en blijven.
 • Verantwoording afleggen: vooraf en achteraf.
 • Verbeteren bereikbaarheid: over de weg, openbaar vervoer en digitale snelweg.
 • Van Groei naar Bloei: aansluiten bij de Gemeente Purmerend.
 • De samenwerking versterken tussen de 3 O’s: overheid, ondernemers en onderwijs.
 • Laagdrempelig zijn: iedereen mag zich aansluiten.

Aanmelden magazine Regio Zaken

Hier kunt u zich aanmelden om het magazine Regio Zaken te ontvangen.

Contact to Listing Owner

Captcha Code