De geschiedenis van de PRO van 1977 tot nu

De historie van de PRO voert in principe terug naar 1977, toen in Purmerend een reorganisatie plaatsvond van de toen bestaande middenstands- en winkeliersverenigingen. In dat jaar werd de eerste overkoepelende organisatie onder de naam Ondernemers Federatie Purmerend (OFP) opgericht.

Vervolgens speelde op de achtergrond dat een aantal ondernemers zich niet goed vertegenwoordigd voelde door de onderliggende verenigingen en nam het initiatief tot de oprichting van een nieuwe bedrijvenvereniging om de belangen van hoofdzakelijk niet-detailhandelsbedrijven te behartigen. Dat leidde tot de oprichting van de IBG (Industrie en Bedrijvengroep). Initiatiefnemers waren Hans Verwoest, Joop ten Klei, Ber Jonk, Co Colijn, de heer Reurekas en Bert Ooms. De laatste werd tot voorzitter benoemd. De vereniging startte met 24 leden maar groeide al snel naar 60 leden.

Op 25 augustus 1981 werd de naam IBG veranderd in PRO (Purmerendse Regio Ondernemers) en werden de statuten aangepast: “De vereniging heeft als doel de collectieve belangenbehartiging van economisch aan de regio Waterland gebonden bedrijven actief in handel, dienstverlening, industrie en nijverheid. De groei van het aantal leden groeide in de loop van de jaren gestaag. In 1992 werd het 200e lid ingeschreven, in 2006 stonden 300 namen op de ledenlijst. Dit aantal bleef min of meer stabiel hoewel in de crisisperiode, na 2008, tijdelijk een vermindering plaatsvond. In de eerste periode van de IBG was de doelstelling vooral belangenbehartiging, maar daar kwamen later kennisdeling, netwerken en Purmerend promotie bij. Om de doelstellingen optimaal na te streven werden diverse commissies en werkgroepen ingesteld. Deze werden samengesteld uit leden, externe deskundigen en minimaal één bestuurslid. De commissies waren op een of meer items gericht, zoals commissieleden, support, evenementen, PR en Communicatie en Ondernemersprijs. De werkgroepen waren geografisch georiënteerd, hoofdzakelijk op bedrijventerreinen. Na werkgroep de Koog volgden de Where, Gors-Noord en later Baanstee en Baanstee-Noord. Door opheffing van bedrijventerrein de Where en doordat de noodzaak om de Gors-Noord te representeren verviel, ging alles op in de werkgroep Bedrijventerreinen.

Belangenbehartiging

De PRO werd deelnemer in diverse overlegorganen, commissies en verenigingen. Voorbeelden zijn de voormalige Ondernemers Federatie Purmerend, Overleg Gemeente-Bedrijfsleven, VOWA (Vereniging Ondernemend Waterland), RES (Regionaal Economisch Stimuleringsplan), stichting Purmerend 2000+, stichting Collectieve Beveiliging, werkgroep stadsdistributie.

Onderwerpen die in dit kader werden behandeld waren onder meer de plannen om de van IJsendijkstraat voor auto’s af te sluiten, het revitaliseringsproject van bedrijventerrein de Koog, parkeerplan voor de Gors-Noord, wijziging van het bestemmingsplan Purmerend-West, de lobby voor een tweede Coentunnel,  de oprichting van een ondernemersfonds, de herziening van het bestemmingsplan van de Koog en de Baanstee, Beeld- en Kwaliteitsfonds voor de Koog. In 2013 is met de gemeente Purmerend een bijeenkomst georganiseerd onder de titel ‘Presenteer uw bedrijf’. Met als resultaat dat de aanbestedingen van de gemeente inzichtelijker werden. Heel kenmerkend is dat een van de eerste acties van de destijds nog jonge IBG was om 10.000 gulden te doneren aan het Purmerends Museum voor de aanschaf van een unieke platelen vaas. Later werd door een donatie de aanschaf van een concertvleugel door theater De Purmaryn mogelijk gemaakt. Toen het pand van papierhandel Van der Elst door brand werd verwoest, kon het bedrijf zijn activiteiten door bemiddeling van de IBG snel voortzetten op het toenmalige veilingterrein.

Kennisdeling

Tijdens bijeenkomsten, ontbijt- en lunchsessies is door leden en externe deskundigen informatie gedeeld over diverse, soms actuele onderwerpen, zoals de invoering van de wet Poortwachter, de participatiewet, het ICT millennium probleem, regionale verkeers- en vervoersplannen, beveiliging tegen hacken. Er volgende seminars met sprekers als Jan Kamminga en Alexander Rinnooy Kan. En bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering werd doorgaans een externe spreker over actuele zaken ingehuurd.

Netwerken

Aanvankelijk hield de IBG twee maandelijkse ledenbijeenkomsten. Dat waren in eerste instantie lunchvergaderingen, later werd dit omgezet naar avondbijeenkomsten met een buffet. Vaak werden sprekers van buitenaf aangetrokken. Met de introductie van de maandelijkse biznizborrel, begin jaren negentig, vervielen de periodieke ledenbijeenkomsten. Wel bleven de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de nieuwjaarsreceptie/feest. Voor incidentele zaken werd ook een ledenvergadering belegd, zoals voor de introductie van een ondernemersfonds en het hoofdsponsorschap van de stichting Purmerend 600, die gekoppeld werd aan alle activiteiten in 2010, het jaar dat Purmerend op de kop af 600 jaar stadsrechten had. De PRO heeft twee keer medewerking verleend aan een bedrijvenbeurs in sporthal De Beukenkamp. De laatste, in 2009, organiseerde Burrie Media. In het kader van netwerken zijn door de evenementencommissie veelvuldig bedrijfsbezoeken georganiseerd bij leden en soms andere bedrijven. Veel evenementen zijn door de commissie geïnitieerd op sportief/recreatief vlak. Enkele voorbeelden zijn de Dam tot Damloop, karten, tennistoernooi, motortoertocht en Sail Amsterdam. De communicatie gebeurt vooral online; via de website en social media kanalen als Facebook, LinkedIn en instagram. Een belangrijke rol is weggelegd voor het bedrijvenmagazine Regio Zaken Waterland, ontstaan door verzelfstandiging van het OFP Magazine, dat met een oplage van 6.000 exemplaren alle bedrijven in Waterland bereikt en waarin de PRO redactionele aandacht krijgt.

Promotie van Purmerend
Sinds dit item in de missie van de PRO staat zijn diverse activiteiten in gang gezet. In de gemeentelijke prospectus voor bedrijven met interesse voor vestiging op de Baanstee Noord is een leaflet van de PRO opgenomen waarin zij als toegevoegde waarde voor vestiging wordt aangeprezen. Daarnaast heeft de PRO zitting in de klankbordgroep stadspromotie die deze activiteit op de langere termijn moet borgen. Verder sponsorde de PRO activiteiten en evenementen. Waaronder de jaarlijkse kortebaandraverij, Purmerend onder Stoom 2015 en in 2010 als hoofdsponsor van de stichting Purmerend 600 jaar stad.

Contact to Listing Owner

Captcha Code